BGEN 

Skype Me™!

 

  За ЕдюкоКурсове"Деца в риск"Център ЕдюкоTeam buildingКонтакти  
 
  Програма "Деца в риск" Реализирани проекти Как да помогнете 
 

ТЪРСИКАЛЕНДАРКУРСОВ КАЛЕНДАР ЛЯТО - 2017

 

TEAM BULDING


Тeam building обучението е процес на изграждане на ефективно работещ екип.

 

КНИГА ЗА ГОСТИ


Моля посете нашата книга за гости!
Вашето мнение е важно за нас
.


 Програма "Деца в риск"

Една от най–важните стъпки, които всяко дете трябва да направи в периода на своето израстване, е да постигне онова чувство за собствена идентичност, вътрешна убеденост и сигурност в своята значимост и ценност, която да му даде възможността, когато излезе от средата, в която е израснало, да води пълноценен и самостоятелен живот. В процеса на своето съзряване голяма част от децата в България, поради различни икономически, социални, културни или здравословни причини, не виждат перспектива за лично израстване и себереализация. Често емоционално травмирани, изолирани и отбягвани, децата от рискови групи имат нищожно малък шанс или изобщо нямат такъв за равен старт в живота. Осъзнавайки това, тези деца развиват чувство за малоценност или ярост към заобикалящата ги среда. Такива деца са обект на неразбиране и системни нападки от страна на своите връстници и преобладаващата част от обществото ни. Те живеят с мисълта че са “никому ненужни” и трябва сами да се борят ежедневно за своето оцеляване. Безпомощни в повечето случаи да се справят със своето житейско положение, тези деца често попадат в среди, които подлагат на опасност не само тяхното емоционално развитие, а и живота им. Липсата на достатъчно финансови средства не позволява разработване и осъществяване на специализирани и адаптирани програми за социална и здравна превенция, рехабилитация и интеграция на децата с тежки житейски проблеми. По същата причина не е възможно и включването на тези деца в извънучилищни форми, осигуряващи възможности за пълноценен контакт с природата като алтернатива на познатата среда на ежедневието.

Що се отнася до обществената нагласа – и възрастните и децата се чувстват по-удобно, когато заобикалят децата в риск. За част от тези деца се приема, че те сами са виновни за съдбата си. А за болните се предпочита да не се мисли – повечето хора само се молят да не ги застигне и тях такава съдба. Забравя се, че всяко човешко същество се нуждае от поглед, дума, признание, помощ и в крайна сметка закрила, за да бъде пълноценен член на обществото.

За децата от уязвими групи известният писател Чарлз Дикенс споделя: “В своите малки светове, в които съществуват...няма нищо друго, което е възприемано така точно и усещано така точно, както несправедливостта”.

Имайки предвид всички тези обстоятелства, Едюко България прие за свой морален дълг да подпомага деца от рискови групи в техния нелек път на развитие и живот. В тази връзка през 1996 година бе разработена и стартира Програмата на Едюко България “Деца в риск”. До момента са реализирани множество проекти и специализирани курсове сред природата по тази програма. В нея участват деца в неравностойно социално положение - с хронични заболявания; живеещи в институции; без родители; с проблеми на душевното здраве /емоционални и поведенчески проблеми/.

Основна цел на Програмата е преодоляване на изолацията и социална интеграция в обществото на деца от уязвими групи. Намаляване на риска от отпадане от училище на тези деца и попадането им в среди, свързани с насилие, употреба на наркотици, тежки форми на детски труд, детска престъпност и други неформални групи с деструктивно влияние.

До момента Едюко България се радва на устойчиви положителни резултати в личностното развитие на децата. При повечето от тях се наблюдава и отчита преодоляно чувство за малоценност и прояви на сигурност и самоувереност при справяне с определени задачи; емоционална стабилност; разширени контакти с връстници; подобрени комуникативни и адаптивни умения; изградено чувство за собствена значимост и групова принадлежност; усвоени нови знания и умения, приложими в ежедневието; повишено ниво на социална компетентност; редуциран риск от отпадане от училище и попадане в среди с деструктивно влияние.

От особено важно значение е и осигуреното подкрепящо поведение от страна на родителите/ настойниците, общинските, социалните служби и институции.

Основният извод до сега е, че реализирането на Програма “Деца в риск” на Едюко България е не само целесъобразно, но и крайно необходимо. Както до сега, така и в бъдеще, реализирането на програмата не би могло да се осъществява без външна финансова подкрепа.

Набирането на средствата се осъществява основно от спонсорства и дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и от проекти към финансиращи програми

 

БЮЛЕТИН


От тук може да свалите нашето информационно издание за 2012г

ПФБК е водеща небанкова финансова институция на българския капиталов пазар. Основана през 1991, компанията предлага пълен набор от услуги в областта на инвестиционното банкиране включващи брокерски услуги, корпоративни финанси, сливания и придобивания, финансови консултации, проучвания и анализи, и управление на активи.


 

ПОМОГНЕТЕ


Вaшата финансова подкрепа помага на много деца да се чувстват обичани и значими.


     
 

Copyright © 1997 - 2015 Educo Bulgaria |