BGEN 

Skype Me™!

 

  За ЕдюкоКурсове"Деца в риск"Център ЕдюкоTeam buildingКонтакти  
   

Team building програми на Едюко България

Въпросът как да се изгради и сработи екип с цел оптимално ниво на функциониране вълнува днес ръководствата на много организации, институции, фирми, корпорации и дружества в България. По принцип правилно подбраните хора, рано или късно намират общ език и се сработват. От друга страна всяко едно неформално мероприятие, било то пикник, туристически поход или свободно избрано занимание сред природата, обикновено довежда до повишаване у служителите на корпоративния дух. Масовите мероприятия от този тип, обаче, се организират повечето с цел приятно изкарване на времето.

Тeam building обучението е процес на изграждане на ефективно работещ екип, фокусиран върху ясни и постоянни цели. Ориентирано е към постигане на конкретни резултати, а именно:

  Активизиране на отговорността на всеки един участник в екипа      за постигане на общата цел;

  Развиване на уникалните качества на всеки член от екипа;

  Отчитане на нуждите и амбициите на всеки член на екипа и     оценяване на личния принос, който той може да направи;

  Възприемане и оценяване на екипа като едно цяло;

  Превръщане на екипната работа в начин на живот.

Едюко България организира и провежда Team Building обучение за студенти, за ръководни екипи на фирми и организации, за членове на подразделения, работещи за постигане на единен резултат, за представители на няколко смесени подразделения за постигане на взаимодействие между тях, за ускоряване на консолидацията в новообразувани структури. Обучението се използва не само като “аварийно” средство за решаване на конфликти и сработване на екип, но и с профилактична цел.

Team building програмите на Едюко България се изработват върху принципите на Обучение чрез преживяване. Те включват интерактивни занимания на закрито /в зала/ и предизвикателства на открито, сред природата /Experiential indoor and outdoor learning/.

Основните методи и подходи се базират на комбинираното използване на технически елементи, специализирани занимания, казуси, анализи и дискусии. Подборът на елементите в програмното съдържание и логиката на тяхната последователност се определят от предварително поставените индивидуални и групови цели. Формата на работа е подчертано емоционална и динамична, свързана е с определени задачи без стереотипни решения, които могат да бъдат изпълнени само съвместно. Усвоеният по този начин опит участниците пренасят в ежедневните си отношения и на работното място.

Макар заниманията да са предизвикателни, интересни и забавни, те не са просто развлечение, а са насочени към най-често срещаните нужди на един екип:

Комуникация

Практическите занимания дават възможност на участниците да осмислят значението на комуникацията за ефективното функциониране и развитие на един екип. Усвояват се нови техники за точно подаване на информация, ефективно слушане, даване и приемане на позитивна, некритична обратна връзка.

Работа в екип

Заниманията дават възможност за преживяване и преминаване през четирите етапа в развитието на един екип, а именно: формиране, объркване, нормиране, функциониране. Синтезират се различни възможности и подходи за разпознаване и решаване на конфликти. Като резултат се подобряват не само комуникативните умения, но и уменията за използване на обратна връзка. Заедно с това се развиват умения за планиране и екипна визия. Работи се и за други фактори, от които зависи ефективността на екипната работа – „атмосферата на отношенията в екипа”, „мотивацията”, „възможностите за личностно развитие”, „определяне на екипна цел”.

Ефективно сработване на екип и успешно приобщаване на нови членове

В този случай заниманията допринасят за сближаване на членовете от екипа, за сваляне на бариерите в общуването и за по-дълбоко опознаване помежду им.

По този начин се повишава самооценката и оценката за ценностите на другите, придобити вследствие на съвместно преживяване в нови условия и ситуации. Откриват се неприлагани в ежедневната работа качества. Провокира се проявата на качества като емпатия, сътрудничество, повишена съпричастност, обмисляне и вземане на решения.

Участието в Educo Team building допринася за:

 • Повишаване на себеоценката и оценката за ценностите на другите вследствие на съвместно преживяване в нови условия и ситуации и реализация на неприлагани в ежедневната работа качества;

 • Ускоряване на интегрирането в екипа на нови членове;

 • Изява и разрешаване на налични вътре групови проблеми, които се отразяват негативно на качеството на работата;

 • Подобряване на комуникацията и междуличностните взаимоотношения, което е еднакво полезно както при взаимодействието вътре в екипа, така и при контактите с партньори и клиенти;

 • Овладяване на разнообразни методи за съвместно решаване на проблемни задачи и постигане на цел /работа в екип/.

 • Повишаване на мотивацията за работа и позитивно настроение, укрепване на наличните благоприятни норми в екипа;

 • Изграждане на умения за съвместно планиране, решаването на проблемни задачи включително и на тези, с които екипа ще работи целенасочено след края на тренинга.

Обучението се води от инструкторски екипи.

Инструкторите в Едюко България са обучени и квалифицирани според Критериите за Едюко Инструктор и Стандарта за безопасност на организацията. Инструкторските екипи се формират съобразно целите на тренинга, броя на участниците, включените в програмата елементи и приоритетната специалност на всеки инструктор.

Програмите, които Едюко България предлага са:

От 1 до 3 дни - самостоятелен Team building или съчетан с теоретично обучение. Тренингът може да бъде по стандартна /комбинирана/ програма или с фокус върху:

 • “Разчупване на ледовете” и изграждане на взаимно доверие. (Ice breaking and trust)

 • Единен дух (взаимодействие) между членовете на екип. (Team spirit)

 • Работа в екип – характеристики на добрия екип, роли в екипа. (Team work)

 • Ролята на комуникацията в екипа; Техники за подобряване и за взимане на решения с консенсус. (Communication)

 • Конфликти; Техники за разрешаване. (Conflict resolution)

 • Оцеляване в екстремни ситуации. (Survival)

 • Курс за ръководители. (Leadership Development)

Предварителната подготовка на всеки тренинг е с продължителност минимум десет работни дни и включва: предварителна среща за дефиниране на целите, определяне на времетраенето и мястото на провеждане; формиране на инструкторския екип от квалифицирани Едюко инструктори; детайлно разработване на програмата, съобразно целите, броя и възрастта на участниците; уточняване и подготовка на цялостната логистика на тренинга.

начало

ФОТОГАЛЕРИЯ


Вижте любимите моменти от вашето Team building обучение.

 

ПОМОГНЕТЕ


Вaшата финансова подкрепа помага на много деца да се чувстват обичани и значими.


 

РЕКЛАМИРАЙ ТУК 

     
 

Copyright © 1997 - 2015 Educo Bulgaria |